NFL star Cam Newton shares mugshot photo that stuns the Internet. His reason is remarkable.

NFL superstar Cam Newton set social media on fire on Tuesday after sharing what he is thankful for.

The Carolina Panthers quarterback shared his mugshot from his 2008 arrest for stealing a laptop and said thanks for his “second chance.”

“On this date I thought my life and my career was over and the fact that I had shamed my family with the media coverage surrounding this situation I vowed to myself on this day (9 yrs ago) that ‘I will be better from this situation,’” he wrote on Instagram.

Image: AP / Bob Leverone

“What you must learn from this story is this; if you live your life listening to what other people are saying you should do and not your own, shame on you!” he said.

Newton has gone on to be of of the top players in the NFL and an ambassador for the sport.

The Panthers star hosts a Thanksgiving Jam for underprivileged youths yearly, including in 2015 when he was on stage dancing with the kids before their dinner was served.

He also angered some progressives last year when he denied there was racism in football.

In his Instagram statement on Tuesday he gave thanks to God for guiding his life.

“I can honestly say to you today that no one gave me a chance to succeed down bad in my situation, and if I would have listened to those people that said I can’t, who knows where I would be today. So I’m extremely thankful for God’s mercy, grace and favor over my life. So if I can do it with my circumstances, surely you can do it and be whatever you want to be with hard work and persistence. — Love,” he wrote.

Guilty until proven innocent? Is the rise in sexual allegations putting innocent men at risk?

į ¢öñtëmplâtëd pöštįñg thįš âñd ëvëñ rëlü¢tâñt âböüt įt büt âš į thįñk âböüt mÿ lįfë âñd thë MÅNŸ thįñgš įm THÅNKFŪŁ för; į wâñt tö bë âñ Ø₽ËN böök šö pëöplë ¢âñ hërë mÿ tëštįmöñÿ âñd lëârñ fröm thë FŁÅ₩š âñd mįštâkëš į MÅDË❗️öñ thįš dâÿ 11/21/2008 į wâš ârrëštëd för â štölëñ ŁÅ₽töp âñd įm šürë ÿöür âškįñg ÿöüršëlf whërë įš hë göįñg wįth thįš štörÿ büt thë mörâl öf thë štörÿ įš thįš…. öñ thįš dâtë į THØŪGHT mÿ lįfë âñd mÿ ¢ârëër wâš ØVËR âñd thë fâ¢t thât į hâd šhâmëd mÿ fâmįlÿ wįth thë mëdįâ ¢övërâgë šürröüñdįñg thįš šįtüâtįöñ į vöwëd tö mÿšëlf öñ thįš dâÿ (9ÿrš âgö) thât “į wįll ßË ßËTTËR fröm thįš šįtüâtįöñ” whât ÿöü müšt lëârñ fröm thįš štörÿ įš thįš; įf ÿöü lįvë ÿöür lįfë lįštëñįñg tö whât ØTHËR pëöplë ârë šâÿįñg whât ÿöü šhöüld dö ÅND NØT ŸØŪR Ø₩N; šhâmë öñ ŸØŪ! į ¢âñ höñëštlÿ šâÿ tö ÿöü tödâÿ thât NØöñë gâvë më â ¢hâñ¢ë tö šü¢¢ëëd döwñ bâd įñ mÿ šįtüâtįöñ âñd įf į wöüld hâvë lįštëñëd tö thöšë pëöplë thât šâįd į €ÅNT, ₩HØ KNØ₩š whërë į wöüld bë tödâÿ. šö įm ËXTRËMËŁŸ THÅNKFŪŁ FØR GØDš mër¢ÿ, grâ¢ë, âñd FÅVØR övër mÿ Ł1FË; šö įf į ¢âñ dö įt wįth mÿ ¢įr¢ümštâñ¢ëš šürëlÿ ÿöü ¢âñ dö įt âñd ßË ₩HÅTËVËR ŸØŪ ₩ÅNT TØ ßË wįth HÅRD ₩ØRK âñd ₽ËR$1$TËN€Ë❗️ -1ØVË šįdë NØTË: âñd pëöplë wöñdër whÿ į plâÿ thë gâmë thë wâÿ į dö, â¢t thë wâÿ į â¢t, drëšš thë wâÿ į drëšš, âñd ëvëñ Ł1VË thë wâÿ į Ł1VË bë¢âüšë įñ šömë pëöplëš ëÿëš “įm ñöt šüppöšëd tö bë hërë” büt įñ mÿ ëÿëš įm ñöt göįñg tö hâvë ÅNŸ rëgrëtš wįth thë šë¢öñd ¢hâñ¢ë GØD hâš gįvëñ më❗️ “(bâll šö hârd) įm šhö¢këd töö ĪM $Ū₽₽Ø$ËD TØ ßË ŁØ€KËD Ū₽ TØØ įf ÿöü 뚢âpëd whât į’vë 뚢âpëd ŸØŪ’D ßË 1N ₽ÅR1$ GËTT1NG MË$$ËD Ū₽ TØØ” -JÅŸż #iWmW -1OVE #šhįñëTHRŪthëŠHÅDË #1FįČÅNdö1TÿöüĆÅNtö #frömTHËčöñćrëtëWHØkñëwÅflöwërWØŪŁDgröw #įŪŠËmÿ1NFŁŪËNČËtö1NŠPÏRË

A post shared by Cam Newton (@cameron1newton) on

“And people wonder why I play the game the way I do, act the way I act, dress the way I dress, and even live the way I live because in some people’s eyes ‘I’m not supposed to be here’ but in my eyes I’m not going to have any regrets with the second chance God has given me,” he added in a side note.

It has garnered more than 200,000 likes in the 24 hours since he shared his story.

Many on social media loved it.

“Truly a role model to me,” one person wrote.

“Great story and is very big of you to be so transparent, especially how the world is today! I respect you!!!” wrote another.

“Praise God!! Thank you for sharing your testimony! He is real and He is still in the miracle making business! Keep being unequivocally Cam!!” added another fan.

“Now I like you even more as a person and a football player,” another Instagram user said. “Thanks for the honesty. God bless you.”

Others were angry.

3 Trump ladies showed up to turkey pardon wearing matching outfits that have the press seeing red

Wake up right! Receive our free morning news blast HERE

DONATE TO BIZPAC REVIEW

Please help us! If you are fed up with letting radical big tech execs, phony fact-checkers, tyrannical liberals and a lying mainstream media have unprecedented power over your news please consider making a donation to BPR to help us fight them. Now is the time. Truth has never been more critical!

Success! Thank you for donating. Please share BPR content to help combat the lies.
Carmine Sabia

Comment

We have no tolerance for comments containing violence, racism, profanity, vulgarity, doxing, or discourteous behavior. If a comment is spam, instead of replying to it please click the ∨ icon below and to the right of that comment. Thank you for partnering with us to maintain fruitful conversation.

PLEASE JOIN OUR NEW COMMENT SYSTEM! We love hearing from our readers and invite you to join us for feedback and great conversation. If you've commented with us before, we'll need you to re-input your email address for this. The public will not see it and we do not share it.

Latest Articles